loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2019

Proces verbal din 23.12.2019
HCLnr.198/23.12.2019 REFERITOR LA: desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal”.
Abrogată prin:
HCLnr.30/31.03.2020

HCLnr.197/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019.    

HCLnr.196/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal.    

HCLnr.195/23.12.2019 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare nr. 62752/12.12.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal.    

HCLnr.194/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară din municipiul Caracal.    
Modificata si completata prin:
HCLnr.14/27.11.2020

HCLnr.193/23.12.2019 REFERITOR LA: acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Bărbuș Teodor Dumitru, domiciliat în municipiul Caracal, către Municipiul Caracal a unor bunuri imobile.    

HCLnr.192/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie – decembrie 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.   

HCLnr.191/23.12.2019 REFERITOR LA: transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în localitatea Deveselu, județul Olt, în administrarea Consiliul Local al Comunei Deveselu-Serviciul de Utilităti Publice.
Modificata prin:
HCLnr.12/31.01.2020   

HCLnr.190/23.12.2019 REFERITOR LA: modificarea și completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 referitoare la componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.   

HCLnr.189/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, identificat prin C.F. nr. 56971, având număr cadastral 56971.   

HCLnr.188/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea îndreptării erorilor materiale survenite în conținutul Anexei la H.C.L. nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Caracal, județul Olt.  
Abrogata prin:
HCL nr.102/22.09.2020

HCLnr.187/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Caracal și domnul Ghercioiu Valentin Daniel și doamna Ghercioiu Otilia.   

HCLnr.186/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea dezlipirii imobilului teren, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Carpaţi, nr. 116 și identificat prin prin C.F. nr. 53181, având număr cadastral 53181.    

HCLnr.185/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2020.  

HCLnr.184/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale”, generata de imobilul situat in str. Piața Victoriei nr. 35A, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de domnul Ilin Petrisor. 

HCLnr.183/23.12.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în vederea realizării investiţiei „Construire locuințe colective mici P+2E si locuințe semicolective mici P+1E”, generata de imobilul situat in str. Primăverii nr. 14, municipiul Caracal, județul Olt, initiata de SC ODEN PREMIUN PROPERTIES.

HCLnr.182/23.12.2019 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate

HCLnr.181/23.12.2019 REFERITOR LA: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Trişculescu Daniel, membru A.L.D.E.

Proces verbal din 29.11.2019

HCLnr.180/29.11.2019 REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 58529/20.11.2019 formulată de S.C. Compania de Apă Olt S.A. împotriva art. 3 din H.C.L. Caracal br. 152/31.10.2019

HCLnr.179/29.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea completării și modificării anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt. 

HCLnr.178/29.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

HCLnr.177/29.11.2019 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 13,00 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Calea București nr. 41A (la Sud de Bl. E15),  jud. Olt, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal către doamna Nicolae Ana. 

HCLnr.176/29.11.2019 REFERITOR LA: revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal. 

HCLnr.175/29.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea completării obiectului de activitate al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L. precum și desființarea sediului secundar din Caracal, str. Înfrățirii, nr. 1, jud. Olt.

HCLnr.174/29.11.2019 REFERITOR LA: revocarea doamnei Hoară Mădălina din Consiliul de administraţie al Școlii Postliceale Sanitare Carol Davila din municipiul Caracal, pentru anul școlar 2019 – 2020 și înlocuirea acesteia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal.

HCLnr.173/29.11.2019 REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 229/06.11.2019 formulată de domnul Gâlea Ionuț Cristian împotriva H.C.L. Caracal nr. 130/17.09.2019.

HCLnr.172/29.11.2019 REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 65/31.05.2019 referitoare la acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.

HCLnr.171/29.11.2019 REFERITOR LA: transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

HCLnr.170/29.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Caracal.

HCLnr.169/29.11.2019 REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2020.  

Proces Verbal din 13.11.2019
HCLnr.168/13.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal și modificarea listei de investiții pe anul 2019. 

HCLnr.167/13.11.2019 REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 154/31.10.2019 privind închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, Str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă. 

HCLnr.166/13.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare strada Viilor”. 

HCLnr.165/13.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Torentului». 

HCLnr.164/13.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Modernizare strada Măceșului». 

HCLnr.163/13.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Reabilitare strada Țepeș Vodă». 

HCLnr.162/13.11.2019 REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Adăpost câini comunitari în municipiul Caracal».

Proces Verbal din 31.10.2019
HCLnr.161/31.10.2019 REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 130/17.09.2019 privind vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 9 şi str. Parângului nr. 16, către titularii contractelor de închiriere

HCLnr.160/31.10.2019 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, a Municipiului Caracal. 

HCLnr.159/31.10.2019 REFERITOR LA: modificarea și completarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Caracal. 

HCLnr.158/31.10.2019 REFERITOR LA: aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal. 
Modificata si completata prin:
HCLnr.21/27.11.2020

HCLnr.157/31.10.2019 REFERITOR LA: constituirea la nivelul UAT Municipiul Caracal a echipei mobile care va asigura intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică. 

HCLnr.156/31.10.2019 REFERITOR LA: organizarea și funcționarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Caracal. 

HCLnr.155/31.10.2019 REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 143/2017. 

HCLnr.154/31.10.2019 REFERITOR LA: închirierea unei suprafețe totale de 27,00 mp pe Coșul de fum al centralei termice din incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei, nr. 36, Jud. Olt, aflată în domeniului public al municipiului Caracal şi administrarea Spitalului Municipal Caracal, pentru instalarea unei Stații de Bază pentru telefonie mobilă Telekom și a echipamentului auxiliar al acestuia.
Completata prin:
HCLnr.167/13.11.2019

HCLnr.153/31.10.2019 REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Caracal nr. 131/17.09.2019 referitor la aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019.

HCLnr.152/31.10.2019 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor H.C.L. 80/31.08.2015 privind stabilirea redevenţei lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public și privat al municipiului Caracal, concesionate către S.C. Compania de Apă Olt S.A..

HCLnr.151/31.10.2019 REFERITOR LA: stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2C, sc. A și sc. B, jud Olt.

HCLnr.150/31.10.2019 REFERITOR LA: aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.
Modificata si completata prin:
HCLnr.190/23.12.2019
HCLnr.56/29.05.2020
HCLnr.06/03.11.2020

HCLnr.149/31.10.2019 REFERITOR LA: aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.
Modificata si completata prin:
HCLnr.91/31.08.2021
HCLnr.179/29.11.2019
HCLnr.186/23.12.2019
HCLnr.187/23.12.2019
HCLnr.23/28.02.2020
HCLnr.54/29.05.2020
HCLnr.78/29.07.2020
HCLnr.81/29.07.2020
HCLnr.94/31.08.2020
HCLnr.20/27.11.2020
HCLnr.40/28.12.2020
HCLnr.12/29.01.2021
HCLnr.13/29.01.2021
HCLnr.20/26.02.2021
HCLnr.21/26.02.2021
HCLnr.22/26.02.2021
HCLnr.42/29.04.2021
HCLnr.56/31.05.2021
HCLnr.58/31.05.2021
HCLnr.65/30.06.2021
HCLnr.83/30.07.2021
HCLnr.120/21.09.2021
HCLnr.168/27.12.2021
HCLnr.9/31.01.2022

HCLnr.148/31.10.2019 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor bunuri, mașini și utilaje.

Proces verbal din 14.10.2019

HCLnr.147/14.10.2019 REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Olt”

HCLnr.146/14.10.2019 REFERITOR LA: aprobarea cotei de cofinanţare reprezentând 2% din total investiţii, în sumă de 925.910 euro (echivalent 4.405.757,55 lei la cursul mediu din luna aprilie 2019: 1 euro=4,7583 lei), din bugetul local, reprezentând cheltuieli eligibile şi neeligibile din cadrul, Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Olt, în perioada 2014-2020″

Proces verbal din 30.09.2019
HCLnr.145/30.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea încheierii contractelor de cofinanțare cu S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal

HCLnr.144/30.09.2019 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a imobilului compus din teren intravilan în suprafață de 2050 mp. 

HCLnr.143/30.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Realizarea unui sistem de supraveghere video în municipiul Caracal”. 

HCLnr.142/30.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Primăriei Municipiului Caracal. 
Modificata si completata prin:
HCLnr.171/29.11.2019
HCLnr.108/22.09.2020
HCLnr.13/27.11.2020
HCLnr.69/30.06.2021
HCLnr.154/26.11.2021

HCLnr.141/30.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2019, al Municipiului Caracal. 

HCLnr.140/30.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea delegării serviciului public de iluminat al Municipiului Caracal.
Abrogată prin:
HCLnr.24/28.02.2020

HCLnr.139/30.09.2019 REFERITOR LA: amplasarea operei de artă, donată de domnul Doldurea Ion, realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu pe strada Iancu Jianu (vis-à-vis de Casa Memorială “Iancu Jianu”) din Municipiul Caracal. 

HCLnr.138/30.09.2019 REFERITOR LA: transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 120/2019 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

HCLnr.137/30.09.2019 REFERITOR LA: transformarea unor posturi și modificarea corespunzătoare a Anexei la HCL nr. 131/2018 – Stat de funcții al Centrului Municipal Creșe Caracal și Anexei nr. 2 la HCL nr. 21/2012 – Stat de funcții al Centrului de zi Cristina Caracal.

HCLnr.136/30.09.2019 REFERITOR LA: prelungirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare.

HCLnr.135/30.09.2019 REFERITOR LA: îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 131/17.09.2019 privind aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019.

HCLnr.134/30.09.2019 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare OLTUL.

HCLnr.133/30.09.2019 REFERITOR LA: desemnarea membrului supleant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.

HCLnr.132/30.09.2019 REFERITOR LA: înlocuirea reprezentantului U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul Asociaţiei GAL INIMA ROMANATIULUI.  

Proces verbal din 17.09.2019
HCLnr.131/17.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a unui număr de 55 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2019. 
Modificata prin:
HCLnr.135/30.09.2019
HCLnr.153/31.10.2019

HCLnr.130/17.09.2019 REFERITOR LA: vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 9 și str. Parângului nr. 16, către  titularii contractelor de închiriere.
Modificata prin:
HCLnr.161/31.10.2019 

HCLnr.129/17.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Amenajare spațiu oficiere căsătorii». 

HCLnr.128/17.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sens giratoriu la intersecția B-dul Nicolae Titulescu cu str. Bicaz ”. 

HCLnr.127/17.09.2019 REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Sens giratoriu la intersecția Calea București cu strada Dragoș Vodă ”.

Proces verbal din 30.08.2019
HCLnr.126/30.08.2019 REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.
Abrogată prin:
HCLnr.33/31.03.2020

HCLnr.125/30.08.2019 REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918».

HCLnr.124/30.08.2019 REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal.

HCLnr.123/30.08.2019 REFERITOR LA: aprobarea studiului de oportunitate cu privire la iniţierea procedurii de concesionare a terenului ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, în suprafaţă de 58.00 mp, situat în Intrarea Muzeului nr. 1B, Judeţul Olt.
Abrogată prin:
HCLnr.55/29.05.2020

HCLnr.122/30.08.2019 REFERITOR LA: aprobarea listei definitive a solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2019.

HCLnr.121/30.08.2019 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren și construcții, ce aparține domeniului public al municipiului Caracal, situat în intravilanul municipiului Caracal, strada Anton Pann nr. 7 și identificat prin număr cadastral 55749.

HCLnr.120/30.08.2019 REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.138/30.08.2019

HCLnr.119/30.08.2019 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare nr.41374/26.08.2019 având ca obiect imobil teren intravilan în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal.

HCLnr.118/30.08.2019 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2019.

HCLnr.117/30.08.2019 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 – 2020.
Modificata prin:
HCLnr.25/28.02.2020

HCLnr.116/30.08.2019 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2019 – 2020.
Modificata si completata prin:
HCLnr.11/31.01.2020
HCLnr.174/29.11.2019

HCLnr.115/30.08.2019 REFERITOR LA: premierea elevilor care au obținut nota 10 în urma susținerii examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2019 și care au fost școlarizați în cadrul unităților de învățământ din Municipiul Caracal.

HCLnr.114/30.08.2019 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 61/24.07.2015 ce are ca obiect închiriere spaţiu comercial nr. 1, în suprafaţă totală de 30.81 mp (15,21 mp spaţiu de vânzare şi 15.60 mp spaţiu de depozitare), ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu nr. 20A.

HCLnr.113/30.08.2019 REFERITOR LA: prelungirea contractului de închiriere nr. 33/18.07.2013 ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 10,50 mp, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, situat în incinta Parcului Constantin Poroineanu, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de spaţiu comercial.

HCLnr.112/30.08.2019 REFERITOR LA: prelungirea contractelor de concesiune ce au ca obiect spaţii în care funcţionează cabinetele medicale ale unor medici de familie, situate în imobilul din str. Intrarea Muzeului, nr. 19A, ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.111/30.08.2019 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a imobilelor teren si cladiri cu destinatia de locuinte care aparțin fondului locativ al municipiului Caracal, situate în Caracal, Calea Bucuresti, nr 10, jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Tremurici Ion.
Modificata prin:
HCLnr.23/28.02.2020

HCLnr.110/30.08.2019 REFERITOR LA: referitor la alegerea Viceprimarului municipiului Caracal.

HCLnr.109/30.08.2019 REFERITOR LA: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.06.2016, privind stabilirea şi organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCLnr.108/30.08.2019 REFERITOR LA: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Nicolae Iulian Ninel, membru P.S.D.

HCLnr.107/30.08.2019 REFERITOR LA: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Bușică Alexandru, membru P.S.D.

HCLnr.106/30.08.2019 REFERITOR LA: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Ilin Radu-Mihail, membru P.S.D.

Proces verbal din 14.08.2019
HCLnr.105/14.08.2019 REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe construite din fonduri ale Agenției Naționale pentru Locuințe în municipiului Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de acordare a locuințelor în anul 2019.

HCLnr.104/14.08.2019 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Conea Cristian Enache, membru PSD.

HCLnr.103/14.08.2019 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Prună Toma, membru PSD.

Proces verbal din 31.07.2019
HCLnr.102/31.07.2019 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal

HCLnr.101/31.07.2019 REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 36398/19.07.2019 formulată de domnul Fieraru Sorinel Gigi. 

HCLnr.100/31.07.2019 REFERITOR LA: acordul de principiul privind demararea procedurilor necesare cumpărării terenului în suprafaţă de 11.658 mp, situat în Municipiul Caracal, str. Intrarea Vornicu Ureche. Nr. 4, jud. Olt, de către Municipiul Caracal.

HCLnr.99/31.07.2019 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul prevederilor H.C.L. Caracal nr. 81/28.06.2019. 

HCLnr.98/31.07.2019 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCLnr.97/31.07.2019 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea poziţiei nr. 5 din Anexa la H.C.L. nr. 150/29.11.2018.

HCLnr.96/31.07.2019 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal a unor imobile – terenuri cu destinația garaj auto.

HCLnr.95/31.07.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere locuința parter pe Intrarea Noua nr.12, municipiul Caracal, județul Olt”, investitor Stan Noni.

HCLnr.94/31.07.2019 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 26.595 lei pentru anul 2019.

HCLnr.93/31.07.2019 REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul privat al UAT Municipiul Caracal.

HCLnr.92/31.07.2019 REFERITOR LA: însușirea raportului de evaluare având ca obiect imobil teren intravilan ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal având nr. cadastral 55662, în suprafață de 46 mp, situat în Caracal, Aleea Dragoș Vodă (nr. 9A), la Nord de bl. G4, jud. Olt.

HCLnr.91/31.07.2019 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2019.

Proces verbal din 28.06.2019
HCLnr.90/28.06.2019 REFERITOR LA: actualizarea  indicatorilor tehnico-economici,  a bugetului proiectrului  si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii  ,,RESTAURAREA, CONSOLIDAREA,  ECRIPAREA  SI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, IN VEDEREA VALORIFICA.RII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL  LOCAL”, cod SMIS 116185

HCLnr.89/28.06.2019 REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere în suprafață utilă de 50,62 mp, situat în Caracal, str. Plopilor nr. 2, bl. 15, scara 1, parter, ap. 3, jud. Olt .

HCLnr.88/28.06.2019 REFERITOR LA: înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de 150.000 lei, în vederea cumpărării acestora.

HCLnr.87/28.06.2019 REFERITOR LA: completarea Anexei la Contractul nr. 8059/06.12.2007 privind delegarea prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” şi S.C. Compania de Apă Olt S.A..

HCLnr.86/28.06.2019 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Piețelor și Târgului Săptămânal din Municipiul Caracal.
Modificata si completata prin:
HCLnr.19/26.02.2021

HCLnr.85/28.06.2019 REFERITOR LA: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL” – CARACAL.

HCLnr.84/28.06.2019 REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 14/31.01.2019 privind desființarea Serviciului Public de interes local „Administrația Piețelor și Târgului Săptămânal Caracal”.

HCLnr.83/28.06.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „SKID GPL pe strada 1 Decembrie 1918 Nr. 18,  Municipiul Caracal, Județul Olt” pentru imobilul din str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, Caracal, județul Olt, investitor SC DOLGAS SRL.

HCLnr.82/28.06.2019 REFERITOR LA: completarea anexei la HCL nr. 107/28.07.2014 privind aprobarea inventarului unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal aferente serviciilor publice de apă, canal, salubrizare, epurarea apelor uzate, administrarea domeniului public şi privat.

HCLnr.81/28.06.2019 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită, către DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. a unor suprafeţe de teren însumând 5 mp, terenuri ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal, în vederea amplasării unor stâlpi pentru LEA 20KV.
Modificata prin:
HCLnr.99/31.07.2019

HCLnr.80/28.06.2019 REFERITOR LA: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

HCLnr.79/28.06.2019 REFERITOR LA: completarea activităților specifice serviciului public de salubrizare delegate către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L.
Abrogată prin:
HCLnr.19/28.02.2020

HCLnr.78/28.06.2019 REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “ROMANAŢI SERV” către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

HCLnr.77/28.06.2019 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCLnr.76/28.06.2019 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 46 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Aleea Dragoș Vodă, la Nord de bl. G4, jud. Olt către Cojoacă Marian Cristi.

HCLnr.75/28.06.2019 REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

HCLnr.74/28.06.2019 REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal”.

HCLnr.73/28.06.2019 REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale și carosabile din zona de locuințe colective Intrarea Buzești în municipiul Caracal, județul Olt”.

Proces verbal din 31.05.2019
HCLnr.72/31.05.2019 REFERITOR LA: respingerea proiectului dfe hotarare privind înscrierea Primăriei municipiului Caracal în numele U.A.T. Municipiul Caracal în calitate de ofertant la licitaţia publică organizată în vederea valorificării bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar SOR Insolvency IPURL, înscrise în Publicaţia de vânzare înregistrată la Primăria municipiului Caracal sub nr. 17795/01.04.2019, în limita sumei de ……………………. lei, în vederea cumpărării acestora.

HCLnr.71/31.05.2019 REFERITOR LA: acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Milcov, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCLnr.70/31.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 42.665 lei pentru anul 2019.

HCLnr.69/31.05.2019 REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare având ca obiect teren intravilan ce apartine domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață totală de 11 mp, având nr. cadastral 55618, situat în Caracal, Bld. Antonius Caracalla nr. 15A, jud. Olt.

HCLnr.68/31.05.2019 REFERITOR LA: desființarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică aflat în patrimoniul U.A.T. Municipiul Caracal.

HCLnr.67/31.05.2019 REFERITOR LA: transformarea unui post din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal, cu modificările și completările ulterioare.

HCLnr.66/31.05.2019 REFERITOR LA: Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.88/31.08.2020

HCLnr.65/31.05.2019 REFERITOR LA: acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dioşteanu Dan, domiciliat în Caracal, către Municipiul Caracal, a terenului intravilan în suprafaţă de 3.644 mp, situat în municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 114, jud. Olt, tarlaua 30/1, parcela 5/1/2, cu destinaţia extindere Cimitirul nr. 1.
Modificata si completata prin:
HCLnr.172/29.11.2019

HCLnr.64/31.05.2019 REFERITOR LA: acceptarea ofertei de donație a domnului Doldurea Ion constând în opera de artă realizată de artistul vizual Marcel Voinea – bust din bronz masiv al haiducului Iancu Jianu.

HCLnr.63/31.05.2019 REFERITOR LA: încetarea aplicabilității prevederilor H.C.L. Caracal nr. 62/31.05.2018 privind atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situate în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.

HCLnr.62/31.05.2019 REFERITOR LA: încetarea aplicabilității prevederilor art. 1 alin. 2 și 3 din H.C.L. Caracal nr. 61/31.05.2018 privind schimbarea sediului social și modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..

HCLnr.61/31.05.2019 REFERITOR LA: neasumarea de către U.A.T. Municipiul Caracal a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României.

HCLnr.60/31.05.2019 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul Anexei la HCL nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, județul Olt.

HCLnr.59/31.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Extindere și schimbare destinație din locuință în spațiu comercial și spațiu depozitare, str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, investitor Voicu Aurel.

HCLnr.58/31.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Schimbare destinație din cămin nefamiliști în hotel” pentru imobilul din str. Romaniței nr. 8, Caracal, județul Olt, investitor S.C. ROMANIȚA S.A..

HCLnr.57/24.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare teren de sport la Școala gimnazială Gheorghe Magheru” din municipiul Caracal.

HCLnr.56/24.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare teren de sport Liceul Teoretic Mihai Viteazul” din municipiul Caracal.

HCLnr.55/24.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentației tehnice – studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare teren de sport Liceul Tehnologic Matei Basarab” din municipiul Caracal.

HCLnr.54/24.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei Tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „REPARATII INTERIOARE, DOTARI LA CLADIREA INTERNAT A LICEULUI TEHNOLOGIC MATEI BASARAB”.

HCLnr.53/21.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea acordului de principiu în vederea depunerii Cererii de Finanțare, pentru proiectul “ELEV DE NOTA 10” din cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

HCLnr.52/21.05.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Proces verbal din 23.04.2019
HCLnr.51/23.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Spațiu Comercial pe B-dul Antonius Caracalla Nr. 43A, Municipiul Caracal, Județul Olt”, investitori Apipie Dănuț si Apipie Elena.

HCLnr.50/23.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2019.

HCLnr.49/23.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Caracal.

HCLnr.48/23.04.2019 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale survenite în prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 151/29.11.2018 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 10,80 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Bld. Antonius Caracalla bl. 15, parter, jud. Olt către Negrilă Nicolae Ghiocel.

HCLnr.47/23.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

HCLnr.46/23.04.2019 REFERITOR LA: respingerea proiectului de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere în suprafață utilă de 50,62 mp, situat în Caracal, str. Plopilor nr. 2, bl. 15, scara 1, parter, ap. 3, jud. Olt.

HCLnr.45/23.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

HCLnr.44/23.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Caracal”.

HCLnr.43/23.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse consumabile în sumă totală de 10.972,5 lei, propus de S.C. CERES COM S.R.L..

HCLnr.42/23.04.2019 REFERITOR LA: indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

HCLnr.41/23.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielilor de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2019 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

Proces verbal din 29.03.2019
HCLnr.40/29.03.2019 REFERITOR LA: transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție vacantă din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal și modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. Caracal nr. 102/2017 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Caracal.

HCLnr.39/29.03.2019 REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 68/23.06.2017 privind aprobarea amplasamentelor pentru stațiile taxi în municipiul Caracal și a numărului locurilor de așteptare a clienților.
Abrogată prin:
HCLnr.33/31.03.2020

HCLnr.38/29.03.2019 REFERITOR LA: instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

HCLnr.37/29.03.2019 REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2019.

HCLnr.36/29.03.2019 REFERITOR LA: completarea cu un reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, din municipiul Caracal, care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, inclusiv în învățământul postliceal, pentru anul școlar 2018 – 2019.

HCLnr.35/29.03.2019 REFERITOR LA: aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2019 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

HCLnr.34/29.03.2019 REFERITOR LA: acceptarea ofertei Direcției Silvice Olt – Ocolul Silvic Caracal constând în material lemnos în cantitate de 4m3, specia fag, sortiment lemn de foc.

HCLnr.33/29.03.2019 REFERITOR LA: aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare pentru produse în valoare totală de 12.078,5 lei propus de S.C. CERES COM S.R.L..

HCLnr.32/29.03.2019 REFERITOR LA: contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 25.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.
Abrogata prin:
HCLnr.31/28.12.2020

HCLnr.31/29.03.2019 REFERITOR LA: transformarea unor posturi contractuale și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal.

HCLnr.30/29.03.2019 REFERITOR LA: modificarea calității postului de la poziția 28 din statul de funcții al Primăriei municipiului Caracal, în sensul transformării din funcție contractuală de execuție în funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Statului de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

HCLnr.29/29.03.2019 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sălilor de sport din municipiul Caracal.

HCLnr.28/07.03.2019 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) / Studiu de Fezabilitate (SF), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii / proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.
Abrogată prin:
HCLnr.52/21.05.2019

HCLnr.27/28.02.2019 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2018.

HCLnr.26/28.02.2019 REFERITOR LA: înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”.

HCLnr.25/28.02.2019 REFERITOR LA: înlocuirea reprezentantului Municipiului Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..
Abrogată prin:
HCLnr.84/10.08.2020

HCLnr.24/28.02.2019 REFERITOR LA: constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică.

HCLnr.23/28.02.2019 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 120/27.11.2017 privind repartizarea, în vederea închirierii, a 2 spații din locuința aparținând fondului locativ situată în Caracal, str. Traian nr. 2A, domeniul privat al municipiului Caracal, domnului Avram Alexandru.

HCLnr.22/28.02.2019 REFERITOR LA: aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din Romania.

HCLnr.21/28.02.2019 REFERITOR LA: aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează, pe perioada anului școlar 2018-2019, serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal.

HCLnr.20/28.02.2019 REFERITOR LA: stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, ce se vor actualiza anual cu rata inflației.

HCLnr.19/28.02.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Locuințe colective în regim de înălțime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr. 7 si nr. 11, Municipiul Caracal, județul Olt”, ințiatori Luca Remus Dacian, Luca Roxana, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina.

HCLnr.18/28.02.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei “Sală pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale – C.F. Nr. 55298″, “Amenajare Parcare – C.F. Nr. 55250” și “Amenajare terasă acoperită – C.F. Nr. 55300” pe str. Piața Victoriei Nr. 14 Municipiul Caracal, Județul Olt“, investitori S.C. COBRALI 2000 S.R.L. si S.C. PARC S.A..

Proces verbal din 07.02.2019
HCLnr.17/07.02.2019 REFERITOR LA: îndreptarea unor erori materiale survenite în cuprinsul Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 15/31.01.2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.
Abrogata prin:
HCLnr.85/28.06.2019

Proces verbal din 31.01.2019
HCLnr.16/31.01.2019 REFERITOR LA: repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii precedenți pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare și funcționare la nivelul U.A.T. municipiul Caracal.

HCLnr.15/31.01.2019 REFERITOR LA: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public “ADMINISTRAREA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.
Modificata prin:
HCLnr.17/07.02.2019
Abrogata prin:
HCLnr.85/28.06.2019

HCLnr.14/31.01.2019 REFERITOR LA: desființarea Serviciului Public de interes local “ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR ŞI TÂRGULUI SĂPTĂMÂNAL CARACAL”.
Modificata si completata prin:
HCLnr.84/28.06.2019

HCLnr.13/31.01.2019 REFERITOR LA: închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 250.00 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Intrarea Vornicul Ureche nr. 6, Județul Olt.

HCLnr.12/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea bugetului și a calendarului principalelor acţiuni de promovare aferente Planului de marketing al Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Municipiul Caracal în anul 2019.

HCLnr.11/31.01.2019 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2019.

HCLnr.10/31.01.2019 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2019-2020.

HCLnr.09/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „ROMANAŢI SERV” pentru anul 2019.

HCLnr.08/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L.
Abrogata prin:
HCLnr.26/28.02.2020

HCLnr.07/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea utilizării excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

HCLnr.06/31.01.2019 REFERITOR LA: înlocuirea Anexei la H.C.L. nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

HCLnr.05/31.01.2019 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv,  modificarea unor repartiţii la solicitarea beneficiarilor.

HCLnr.04/31.01.2019 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCLnr.03/31.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Municipiul Caracal.

Proces verbal din 14.01.2019
HCLnr.02/14.01.2019 REFERITOR LA: acoperirea temporară a golurilor de casă din secțiunea de funcționare ca sursă de finanțare din bugetul local în sumă de 200.000 lei, din excedentul bugetului local al Municipiului Caracal pe anul 2018.

HCLnr.01/14.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516