loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2018

Proces verbal din 21.12.2018

HCLnr.198/21.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

HCLnr.197/21.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării obiectivului de investiţii ”Extindere și reabilitare strada Valter Mărăcineanu, Municipiul Caracal”.

HCLnr.196/21.12.2018 REFERITOR LA: preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal – societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și S.C. Mario Salar S.R.L..

HCLnr.195/21.12.2018 REFERITOR LA: prelungirea folosinţei gratuite de către Casa Judeţeană de Pensii Olt – Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, pe o perioadă de 3 ani a unor spaţii în suprafaţă totală de 79,84 mp, situate în incinta Spitalului Municipal Caracal, str. Plevnei nr. 36, jud. Olt.

HCLnr.194/21.12.2018 REFERITOR LA: acceptarea ofertei de donație a S.C. CITRINE ROYAL STAR SRL-D constând în complex de joacă pentru copii.

HCLnr.193/21.12.2018 REFERITOR LA: anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale a societăților comerciale radiate din evidențele Oficiului Registrului Comerțului și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei Municipiului Caracal.

HCLnr.192/21.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Instalație încălzire cu gaze naturale imobil situat în municipiul Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 14A.

HCLnr.191/21.12.2018 REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 142/31.10.2018 privind aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.

HCLnr.190/21.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie – decembrie 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

HCLnr.189/21.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Serviciului Public de Asistență Socială Caracal și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Caracal pentru perioada 2019-2023.

HCLnr.188/21.12.2018 REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “Romanaţi Serv” către operatorul S.C. A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

HCLnr.187/21.12.2018 REFERITOR LA: completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.186/21.12.2018 REFERITOR LA: modificarea Anexei la HCL nr. 115/31.10.2017, privind renunţarea dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile, teren şi construcţii situate în comuna Deveselu, strada Aviatorilor, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.06/31.01.2019

HCLnr.185/21.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2019.

HCLnr.184/21.12.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCLnr.183/21.12.2018 REFERITOR LA: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Serban Ionut, membru A.L.D.E.

Proces verbal din 14.12.2018

HCLnr.182/14.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proces verbal din 13.12.2018

HCLnr.181/13.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proces verbal din 06.12.2018

HCLnr.180/06.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

HCLnr.179/06.12.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.
Modificata prin:
HCLnr.07/03.11.2020

Proces verbal din 29.11.2018

HCLnr.178/29.11.2018 REFERITOR LA: aprobarea  taxei speciale  de salubrizare pentru  municipiul  Caracal, judetul  Olt pentru  anul  2019  si  acordarea  mandatului  special  domnului  RADU  DUMITRU  LIVIU  – primar  al municipiului Caracal.

HCLnr.177/29.11.2018 REFERITOR LA: aprobarea contului  de executie  bugetara  al  U.A.T. Municipiul  Caracal  la data de 30.09.2018.

HCLnr.176/29.11.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

HCLnr.175/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cărigoiu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.174/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Filip Nicolae Victor în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.173/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci doamnei Burcea Copilescu Dumitra în calitate de urmaș a lui Burcea Andrei – erou martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.172/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Davițoiu Ion în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.171/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Țene Adrian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.170/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cîmpeanu Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.169/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Enache Constantin în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.168/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Dinu Marinel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.167/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Șimon Florian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.167/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ilin Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.165/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Badea Gigi în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.164/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Turcu Dorel în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.163/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Vișan Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.162/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Negoiță George Filon în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.161/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Tudosă Gicu în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.160/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Văduva Marian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.159/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ștefănescu Smarandache Niculae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.158/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Ciocârlie Stelian în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.157/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Rotaru Ioan în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.156/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Savu Gheorghe în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.155/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Cornea Nicolae în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.154/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unui loc de veci domnului Pandelea Vasile în calitate de luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

HCLnr.153/29.11.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.152/29.11.2018 REFERITOR LA: stabilirea orelor de aprovizionare cu marfă a comercianților care își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară Caracal.

HCLnr.151/29.11.2018 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 10,80 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Bld. Antonius Caracalla bl. 15, parter, jud. Olt către Negrilă Nicolae Ghiocel.
Modificata prin:
HCLnr.48/23.04.2019

HCLnr.150/29.11.2018 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Modificata prin:
HCLnr.05/31.01.2019
HCLnr.97/31.07.2019

HCLnr.149/29.11.2018 REFERITOR LA: stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme și consumul de carburant pentru parcul auto al Spitalului Municipal Caracal.

HCLnr.148/29.11.2018 REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2019.

Proces verbal din 05.11.2018

HCLnr.147/05.11.2018 REFERITOR LA: punerea la dispoziția proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL OLT ÎN PERIOADA 2014 -2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectivului de investiții aferente acestuia.

HCLnr.146/05.11.2018 REFERITOR LA: modificarea poziţiilor nr. 378, 387, 395 şi nr. 918 din Anexa la HCL nr. 107/ 28.07.2014, privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

HCLnr.145/05.11.2018 REFERITOR LA: aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.

HCLnr.144/05.11.2018 REFERITOR LA: aprobarea cotei de cofinanţare reprezentand 2% din total investiții, în sumă de 856.820,58 euro (echivalent 3.981.302,51 lei la cursul mediu din luna septembrie 2018: 1 euro=4,6466 lei), din bugetul local, reprezentând cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apa uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Proces verbal din 31.10.2018

HCLnr.143/31.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea completarii  H.C.L.  Caracal  nr.  23/30.06.20 IO  privind  aprobarea  actualizarii Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal.

HCLnr.142/31.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.
Modificată și completată prin:
HCLnr.191/21.12.2018

HCLnr.141/31.10.2018 REFERITOR LA: anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei municipiului Caracal, a societăților comerciale radiate din Registrul Comerțului, pentru care nu a fost atrasă răspunderea altor persoane .

HCLnr.140/31.10.2018 REFERITOR LA: atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 33,60 mp., care aparține domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt, situat în incinta Colegiului Tehnic Matei Basarab.

HCLnr.139/31.10.2018 REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren intravilan de 10,80 mp, situată în Caracal, str. Antonius Caracalla, nr. 15, bl. 15, jud. Olt.

HCLnr.138/31.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal SRL.

HCLnr.137/31.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea cumpărării a două suprafețe de teren intravilan, 107 mp respectiv 106 mp, situate în tarlaua 122 parcelele 1 și 2.

HCLnr.136/31.10.2018 REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinței ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, situată în Caracal, Aleea Plopilor nr. 2, bl. A15, sc. 1, ap 3, parter, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Fieraru Sorinel Gigi, titular al Contractului de închiriere nr. 40/22.05.2015.

HCLnr.135/31.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2018.

HCLnr.134/31.10.2018 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
Modificata prin:
HCLnr.05/31.01.2019

HCLnr.133/31.10.2018 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

HCLnr.132/31.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal.
Abrogata prin:
HCLnr.158/31.10.2019

HCLnr.131/31.10.2018 referitor la transformarea unor posturi vacante din structura Centrului municipal Creşe Caracal, cu reducerea nivelurilor posturilor și modificarea corespunzătoare a statului de funcţii al Centrului municipal Creşe Caracal, anexa 2 la HCL nr. 85/2018.
Modificata prin:
HCLnr.137/30.09.2019

HCLnr.130/31.10.2018 REFERITOR LA: transformarea unui post din Anexa nr. 4 la HCL nr. 88/2018 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

HCLnr.129/31.10.2018 REFERITOR LA: instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

HCLnr.128/31.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea investiției finanțată din Fondul IID privind „Extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Caracal”.

HCLnr.127/31.10.2018 REFERITOR LA: înlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 66/31.05.2018 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN”.

HCLnr.126/31.10.2018 referitor la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului IOSEF NEMETZ.

HCLnr.125/31.10.2018 REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere, în suprafață utilă de 37,07 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 13, bl. 12, scara 3, parter, ap. 2, jud. Olt.

HCLnr.124/31.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proces verbal din 19.10.2018

HCLnr.123din19.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”
Abrogata prin:
HCLnr.28/07.03.2019

Proces verbal din 01.10.2018

HCLnr.122din01.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”.
Abrogata prin:
HCLnr.179/06.12.2018

HCLnr.121din01.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din municipiul Caracal.

HCLnr.120din01.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Centrului de zi Cristina”  din municipiul Caracal.

HCLnr.119din01.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de vară” din municipiul Caracal.
Incetare aplicabilitate prin:
HCLnr.1/10.01.2022

HCLnr.118din01.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice” din municipiul Caracal.

HCLnr.117din01.10.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Transformare urbană subzona de agrement, Piața Victoriei, mun. Caracal: modernizare scuaruri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, alei”.

Proces verbal din 21.09.2018

HCLnr.116din21.09.2018 REFERITOR LA: retragerea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Caracal și desemnarea altor reprezentanți în Consiliile de administraţie ale Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” și  Liceului Tehnologic “Constantin Filipescu” pentru anul școlar 2018 – 2019.

HCLnr.115din21.09.2018 REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 22.10 mp situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt.

HCLnr.114din21.09.2018 REFERITOR LA: transformarea unui post din Anexa II la HCL nr. 94/2014 – Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.

HCLnr.113din21.09.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Proces verbal din 17.09.2018

HCLnr.112din17.09.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRISTE, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmeaza a fi finantat în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5 – Îmbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii în ce priveste Aria prioritara 3 a SUERD „Promovarea culturii si a turismului, a contactelor directe între oameni” .
Abrogată prin:
HCLnr.122din01.10.2018

Proces verbal din 31.08.2018

HCLnr.111din31.08.2018 REFERITOR LA:  închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 375 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Florilor, nr. 1, Jud. Olt.

HCLnr.110din31.08.2018 REFERITOR LA:  aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

HCLnr.109din31.08.2018 REFERITOR LA:  aprobarea cuantumului chiriei pentru imobilul teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a domnului Țicu Romulus Marius, compus din teren în suprafață de 228 mp și construcție în suprafață de 77 mp.

HCLnr.108din31.08.2018 REFERITOR LA:  transformarea unor posturi din Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

HCLnr.107din31.08.2018 REFERITOR LA:  aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal.
Modificată și completată prin:
HCLnr.194/21.12.2018
Abrogata prin:
HCLnr.66/31.05.2019

HCLnr.106din31.08.2018 REFERITOR LA:  aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.06.2018.

HCLnr.105din31.08.2018 REFERITOR LA:  numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 – 2019.

HCLnr.104din31.08.2018 REFERITOR LA:  numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Caracal pentru anul școlar 2018 – 2019.
Modificata prin:
HCLnr.116/21.09.2018
HCLnr.36/29.03.2019

HCLnr.103din31.08.2018 REFERITOR LA:  stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea Parcului auto al Primăriei Municipiului Caracal.

HCLnr.102din31.08.2018 REFERITOR LA:  transmiterea imobilului situat în municipiul Caracal, strada Cuza Vodă nr. 12, județul Olt, din domeniul public al municipiului Caracal, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

HCLnr.101din31.08.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCLnr.100din31.08.2018 REFERITOR LA: validarea mandatului de consilier local pentru domnul Mitroi Dumitru Liviu, membru P.S.D.

Proces verbal din 06.08.2018

HCLnr.99/06.08.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

HCLnr.98/06.08.2018 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr. 62, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caracal.

Proces verbal din 31.07.2018

HCLnr.97/31.07.2018 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul H.C.L. Caracal nr. 86/29.06.2018.

HCLnr.96/31.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuință parter și garaj auto pe B-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Ciugulea Adrian şi Ciugulea Rodica.

HCLnr.95/31.07.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 36 din anexa la H.C.L. nr. 73/29.06.2018 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.

HCLnr.94/31.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

HCLnr.93/31.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea sumelor necesare pentru implementarea proiectului „TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ŞI INTEGRITATE PRIN PARTENERIAT SOCIAL”.
Abrogata prin:
HCLnr.01/14.01.2019

HCLnr.92/31.07.2018 REFERITOR LA: completarea Anexei la H.C.L. Caracal nr. 19/31.01.2018, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.91/31.07.2018 REFERITOR LA: înlocuirea d-lui Căldăraru Gheorghe Cristi din Comisia de analiză și selecție a ofertelor pentru contractarea îmrumutului bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile aprobată prin HCL Caracal nr. 86/29.06.2018. 

HCLnr.90/31.07.2018 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a domnului Căldăraru Gheorghe Cristi, membru P.S.D.. 

Proces-verbal din 23.07.2018

HCLnr.89/23.07.2018 REFERITOR LA: aprobarea dezmembrarii imobilului teren in suprafata de 6025 mp situat in intravilanul municipiului Caracal, T57 P1-12, identificat prin numar cadastral 52190, modificarii si completarii inventarului domeniului public al municipiului Caracal

Proces-verbal din 17.07.2018

HCLnr.88/17.07.2018 REFERITOR LA: transformarea si mutarea  unor posturi  prevazute cu functii publice vacante in statul de functii al Primariei municipiului Caracal  si  modificarea corespunzatoare a Anexei  nr. 2 si  Anexei nr. 3 la HCL nr. 103/2017  referitoare la aprobarea  numarului  maxim  de posturi a Regulamentului de organizare si functionare, a  structurii organizatorice  si statului   de  functii  ale  Primariei municipiului Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.130/31.10.2018

Proces-verbal din 29.06.2018

HCLnr.87/29.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea  unui schimb de locuinte A.N.L., avand ca beneficiar pe domnul Dobre Gheorghe – Viorel.

HCLnr.86/29.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar în sumă de 60.000.000 lei necesar asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate ce urmează a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile.
Modificata prin:
HCLnr.91/31.07.2018
HCLnr.95/31.07.2018
Abrogata prin:
HCLnr.32/29.03.2019

HCLnr.85/29.06.2018 REFERITOR LA: suplimentarea numărului de posturi al Centrului municipal Creşe Caracal, înființarea în structura acestuia a Creșei nr. 2 Caracal și modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice și a statului de funcții ale Centrului municipal Creşe Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.131/31.10.2018

HCLnr.84/29.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea subînchirierii suprafeței de 27 mp ce face parte din spațiul comercial in suprafață totală de 56 mp, situat în incinta curții interioare a Spitalului Municipal Caracal.

HCLnr.83/29.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

HCLnr.82/29.06.2018 REFERITOR LA: conferirea, post-mortem, a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului Prof. DUMITRU RĂDULESCU.

HCLnr.81/29.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea Protocolului de colaborare dintre Spitalul Municipal Caracal și Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal.

HCLnr.80/29.06.2018 REFERITOR LA: modificarea și completarea în mod corespunzător a prevederilor H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor stațiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean/interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

HCLnr.79/29.06.2018 REFERITOR LA: revocarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 44/30.03.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.

HCLnr.78/29.06.2018 REFERITOR LA: prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 348/25.02.2003, având ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 26.00 mp ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în str. Mihai Eminescu, nr. 20A, pe care este construit spaţiul comercial nr. 2.

HCLnr.77/29.06.2018 REFERITOR LA: modificarea poziţiei nr. 594 din anexa la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea  inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

HCLnr.76/29.06.2018 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCLnr.75/29.06.2018 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

HCLnr.74/29.06.2018 REFERITOR LA: amenajarea unui spațiu de reculegere în incinta Cimitirului nr. 1 Caracal.

HCLnr.73/29.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Caracal, precum si stabilirea, constatarea si sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.
Modificata prin:
HCLnr.95/31.07.2018
Incetare aplicabilitate:
HCLnr.35/29.04.2021

HCLnr.72/29.06.2018 REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2018.

HCLnr.71/29.06.2018 REFERITOR LA: instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate.

Proces-verbal din 31.05.2018

HCL nr. 70/31.05.2018 referitor la numirea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Caracal în comisiile de deschidere şi evaluare a ofertelor privind concesionarea prin licitaţie publică a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

HCL nr. 69/31.05.2018 referitor la îndreptarea erorii materiale survenite în prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 116/31.10.2017 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinţei ce aparţine fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, în suprafaţă utilă de 53,73 mp, situată în Intrarea Muzeului, nr. 13, bl.12, sc. 3, ap. 2, parter, Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaş, d-na  Bălăianu Rucsandra, titulară a contractului de închiriere nr. 24/2017.

HCL nr. 68/31.05.2018 referitor la acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltul” în vederea exercitării în numele și pe seama U.A.T. Municipiul Caracal a unor atribuții, drepturi și obligații prevăzute de Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HCL nr. 67/31.05.2018 referitor la preluarea contractului de închiriere nr. 1574/05.12.2016 încheiat între S.C. IGO S.A. Caracal – societate în faliment prin lichidator judiciar PHOENIX S.P.R.L. și SC Mario Salar SRL.

HCL nr. 66/31.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal, către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN”.
Modificata si completata prin:
HCLnr.127/31.10.2018

HCL nr. 65/31.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9,88 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2, către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

HCL nr. 64/31.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 21,59 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei nr. 2 către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Olt.

HCL nr. 63/31.05.2018 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 28,95 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Clubul Paraşutiştilor 80 Caracal.

HCL nr. 62/31.05.2018 referitor la atribuirea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Olt S.A., a spațiilor în suprafață utilă totală de 183,58 mp ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, Piața Victoriei nr. 2, parter, jud. Olt.
Abrogata prin:
HCLnr.63/31.05.2019

HCL nr. 61/31.05.2018 referitor la schimbarea sediului social si modificarea actului constitutiv al societății A.D.P.P. Caracal S.R.L..
Modificata prin:
HCLnr.62/31.05.2019

HCL nr. 60/31.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ADI-OLTUL” în sumă de 41.124,04 lei pentru anul 2018.

HCL nr. 59/31.05.2018 referitor la aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 16.894 lei pentru anul 2018.

HCL nr. 58/31.05.2018 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

HCL nr. 57/31.05.2018 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2018.

HCL nr. 56/31.05.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea „Extinderii intravilanului municipiului Caracal, în scopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a produselor din carne, municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 105, judetul Olt şi extravilan T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt”, beneficiar S.C. Malina Lux S.R.L..

HCL nr. 55/31.05.2018 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru “Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3”, Caracal, jud. Olt, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela Claudia. 

HCL nr. 54/31.05.2018 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian.

Proces verbal din 27.04.2018

HCL nr. 53/27.04.2018 REFERITOR LA: mentinerea in bugetul  Asociatiei  GAL  lnima  Romanatiului  a sumei  de  100.000 lei  aprobata  prin H.C.L.  Caracal  nr. 82/31.07.2017.

HCL nr. 52/27.04.2018 REFERITOR LA: organizarea Festivalului Naţional de Teatru ”ȘTEFAN IORDACHE” Caracal 2018 ediţia a VIII a, în perioada 5 – 13 mai 2018 prin încheierea unui parteneriat între Consiliul local al municipiului Caracal și Consiliul Judeţean Olt, precum și aprobarea contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat cu Asociația “Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” .

HCL nr. 51/27.04.2018 REFERITOR LA: acceptarea Unităţii Administrativ Teritorială – comuna Brastavățu, jud. Olt ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi Canalizare „Oltul”.

HCL nr. 50/27.04.2018 REFERITOR LA: aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

HCL nr. 49/27.04.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal. 

HCL nr. 48/27.04.2018 REFERITOR LA: indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local.

Proces verbal din 30.03.2018

HCL nr. 47/30.03.2018 REFERITOR LA: transformarea unor posturi  din statele  de functii   Anexa  nr.  3  la HCL nr.  103/2017- Stat  de  functii  al Primariei  municipiului Caracal  si Anexa  3  la  HCL  nr.   102/2017  – Stat  de  functii  al Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta  a Persoanelor al municipiului Caracal.

HCL nr. 46/30.03.2018 REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal și modificarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.

HCL nr. 45/30.03.2018 REFERITOR LA: aprobarea închirierii imobilului, teren și construcție, situat în Caracal, str. Poporului nr. 5, jud. Olt, proprietate privată a d-lui Țicu Romulus Marius, în vederea desfășurării cursurilor de școlarizare ale elevilor preșcolari din comunitatea rromă cât și a altor elevi.

HCL nr. 44/30.03.2018 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 8/27.02.2018, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 80,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Alexandru Cel Bun nr. 2A, la Nord de bl. M.
Abrogata prin:
HCLnr.79/29.06.2018

HCL nr. 43/30.03.2018 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr.1546/27.03.2008, ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 6,00 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. P-ța Victoriei la Nord – Vest de Bl. 34.

HCL nr. 42/30.03.2018 REFERITOR LA: aprobarea Memorandumului de colaborare între U.A.T. municipiul Caracal prin Consiliul Local al municipiului Caracal și Asociația ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN”.

HCL nr. 41/30.03.2018 REFERITOR LA:referitor la prelungirea contractului de concesiune nr. 9/12.03.2013, ce are ca obiect concesionarea terenurilor în suprafaţă totală de 3,75 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Caracal, pentru amplasarea unor panouri publicitare.

HCL nr. 40/30.03.2018 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

HCL nr. 39/30.03.2018 REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

HCL nr. 38/30.03.2018 REFERITOR LA: aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

HCL nr. 37/30.03.2018 REFERITOR LA: înfiinţarea unor puncte de lucru secundare ale Cabinetului Medical Școlar nr. 1 în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu” Caracal și Cabinetului Medical Şcolar nr. 3 în incinta Grădiniței cu Program Prelungit nr. 3 Caracal. 

HCL nr. 36/30.03.2018 REFERITOR LA: recalcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin “Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii“, situate pe raza Municipiului Caracal, pentru anul 2018.

Proces verbal din 07.03.2018
HCL nr.  35/07.03.2018 REFERITOR LA: aprobarea Documentatiei  de Avizare a Lucrarilor  de Interventie  (D.A.L.I.),  a indicatorilor tehnico-economici   si  a surselor  de finantare pentru   obiectivul   de  investitii  “CRESTEREA  EFICIENTEI   ENERGETICE   PRIN REABILITAREA  SPITALULUI  MUNICIPAL  CARACAL”,  cod SMIS  117853, ce urmeaza a fi finantat  in  cadrul  Programului  Operational  Regional  2014  – 2020,  CONDITII  SPECIFICE  DE ACCESARE A FONDURILOR  IN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2016/3/3.1/B/l/7  REGIUNI,  AXA PRIORITARA 3,  PRIORITATEA  DE  INVESTITII  3.1 OPERATIUNEA B – CLADIRI PUBLICE.
Modificata prin:
HCLnr.22/28.02.2020

Proces verbal din 28.02.2018
HCL nr. 34/28.02.2018 REFERITOR LA: modificarea poziţiei nr. 4 din Anexa la H.C.L. nr. 127/27.11.2017, privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii 15/2003.

HCL nr. 33/28.02.2018 REFERITOR LA: aprobarea utilizării excedentului Colegiului Tehnic Matei Basarab Caracal in suma de 127.038,31 lei.

HCL nr. 32/28.02.2018 REFERITOR LA:modificarea și completarea poziţiilor nr. 1978 şi nr. 1979 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 139/21.12.2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului  Caracal.

HCL nr. 31/28.02.2018 REFERITOR LA:modificarea si completarea pozitiei nr. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 99/28.09.2017 privind numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Caracal.

HCL nr. 30/28.02.2018 REFERITOR LA:modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 20/31.01.2018 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil – construcție și teren în suprafaţă totală de 529 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în str. Piața Victoriei nr. 10A, jud. Olt.

HCL nr. 29/28.02.2018 REFERITOR LA:transformarea unor posturi din statul de funcții Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 103/2017 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal și Anexa 2 la H.C.L. nr. 23/2012 – stat de funcții al Cantinei Sociale Caracal.

HCL nr. 28/28.02.2018 REFERITOR LA:aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse în anul 2018.

HCL nr. 27/28.02.2018 REFERITOR LA:aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2018 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

HCL nr. 26/28.02.2018 REFERITOR LA:aprobarea cotizației U.A.T. Municipiul Caracal către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”ROMANAŢI SERV” pentru anul 2018. 

HCL nr. 25/28.02.2018 REFERITOR LA:aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2017.

Proces verbal din 15.02.2018

HCL nr. 24/15.02.2018 REFERITOR LA: aprobarea contractului de închiriere a suprafeței de 1676 mp teren care aparține infrastructurii feroviare publice fără elemente de transport, temporar disponibile aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N.C.F. CFR S.A. – Sucursala Regională C.F. Craiova în vederea realizării investiției ”Extindere și reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, județul Olt”. 

HCL nr. 23/15.02.2018 REFERITOR LA: aprobarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal, repartizarea excedentului realizat în anul anterior pentru finanțarea cheltuielilor de capital cât și aprobarea programului de investiții pe anul 2018 la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Caracal.
Modificata prin:
HCLnr.143/31.10.2018

Proces verbal din 31.01.2018

HCL nr. 22/31.01.2018 REFERITOR LA: numirea reprezentantului  Municipiului  Caracal  prin Consiliul  local al  municipiului   Caracal  in  Adunarea  Generala  a  Asociatilor  din  cadrul  societatii  A.D.P.P. Caracal  S. R. L.
Abrogata prin:
HCLnr.25/28.02.2019

HCL nr. 21/31.01.2018 REFERITOR LA: modificarea  si completarea  Anexei  nr. 4 la H.C.L.  nr.  109/28.07.2014 referitoare  la  mandatarea   Asociatiei  “Romanati  Serv”-  asociatie  de  dezvoltare  intercomunitara,  sa delege  gestiunea  serviciului  public  de  salubrizare  al  municipiului   Caracal  catre  operatorul   S.C A.D.P.P. CARACAL  si sa atribuie acestui operator Contractul  de delegare a gestiunii

HCL nr. 20/31.01.2018 REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil – constructie  si teren in suprafata  totala  de 529 mp, apartinand domeniului privat  al Municipiului Caracal,  situat in str. Piata Victoriei  nr.  10A, jud.  Olt.
Modificata si completata prin:
HCLnr.30/28.02.2018

HCL nr. 19/31.01.2018 REFERITOR LA: aprobarea inventarului domeniului  privat al municipiului  Caracal.
Modificata si completata prin:
HCLnr.92/31.07.2018
HCLnr.77/29.06.2018
HCLnr.139/31.10.2018
HCLnr.153/29.11.2018
HCLnr.187/21.12.2018
HCLnr.60/31.05.2019
HCLnr.96/31.07.2019
HCLnr.144/30.09.2019
Abrogata prin:
HCLnr.149/31.10.2019

HCL nr. 18/31.01.2018 REFERITOR LA: aprobarea   bugetului   si  a  calendarului  de  activitati,  ce  urmeaza   a  se desfasura  pe  parcursul  anului   2018  cu  partenerii   din  localitatile  Montana-Bulgaria  si  Bialogard – Polonia,  in baza acordurilor de cooperare  si infratire.

HCL nr. 17/31.01.2018 REFERITOR LA: aprobarea bugetului  si  a calendarului  principalelor  actiuni  de promovare aferente   Planului   de  marketing   al  Centrului  National de  Informare   si   Promovare   Turistica  din Municipiul Caracal in anul 2018

HCL nr. 16/31.01.2018 REFERITOR LA: prelungirea  contractului   de  inchiriere  nr.  9/05.02.2014  ce  are  ca  obiect inchirierea spatiilor comerciale  nr. 3, 4, 5, in suprafata totala de 76.20 mp ce apartin domeniului  privat al Municipiului  Caracal, situate in str. Mihai Eminescu nr. 20A, jud. Olt

HCL nr. 15/31.01.2018 REFERITOR LA: aprobarea   utilizarii   excedentului   bugetar   din  anii   precedenti   al  unor Ordonatori Tertiari  de Credite de pe raza U .A.T.  Municipiul  Caracal

HCL nr. 14/31.01.2018 REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de investitii  “Reabilitare, modernizare si infiintare Sectie de psihiatrie a Spitalului Municipal Caracal”

HCL nr. 13/31.01.2018 REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de investitii “Modernizare strada  Mihai Viteazul, tronsonul cuprins intre  strada Strandului si Cimitirul evreiesc (km  1+064 si km 1+607), municipiul Caracal”

HCL nr. 12/31.01.2018 REFERITOR LA: aprobarea  Documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)  si  a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construire  șarpantă  cu  invelitoare si reparatii curente la cladire internat” la Colegiul Tehnic “Matei Basarab”

HCL nr. 11/31.01.2018 REFERITOR LA: stabilirea cantitatii de deseuri municipale ce vor fi colectate si transportate de catre S.C. A.D.P.P. Caracal SRL de la persoanele fizice care locuiesc in imobilele tip condominiu.

HCL nr. 10/31.01.2018 REFERITOR LA: completarea  H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor statiilor de  imbarcare/debarcare, altele decat  autogara  pentru  transportul  calatorilor in  regim judetean/interjudetean, precum si a denumirii acestora

HCL nr. 09/31.01.2018 REFERITOR LA: prelungirea  contractului de inchiriere nr.129/01.12.2011 ce are ca obiect inchiriere teren in  suprafata  de 20 mp, care apartine  domeniului  privat al Municipiului Caracal, situat in str. Intrarea Muzeului nr.1A, pe care este amplasat un chiosc cu produse alimentare si nealimentare.

HCL nr. 08/31.01.2018 REFERITOR LA: darea in folosinta gratuita a imobilului Punct Termic  situat in Caracal, Intrarea Libertatii,  nr.1,  catre societatea A.D.P.P.  CARACAL S.R.L., societate de drept public si de interes local
Abrogata prin:
HCLnr.05/31.01.2020

HCL nr. 07/31.01.2018 REFERITOR LA: darea  in folosinta  gratuita  pe termen  de 3  ani  a unui  spatiu in suprafata  de 18, 14 mp din imobilul situat in Caracal, str. Aleea  Cresei  nr.1, Jud. Olt

HCL nr. 06/31.01.2018 REFERITOR  LA:  calendarul principalelor manifestari cultural artistice  in anul 2018.

HCL nr. 05/31.01.2018 REFERITOR LA: modificarea  si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

HCL nr. 04/31.01.2018 REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru doamna Florică Florentina Clarisa, membru U.N.P.R.

HCL nr. 03/31.01.2018 REFERITOR LA: incetarea  de  drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Dinoiu Ion, ca urmare a decesului

HCL nr. 02/31.01.2018 REFERITOR LA: incetarea  de  drept, inainte de expirarea duratei nonnale, a mandatului de consilier local a domnului Popescu Dan, membru A.L.D.E.

Proces verbal din 11.01.2018

HCL nr. 01/11.01.2018 REFERITOR LA: aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2017 în sumă de 11.362.516,68 lei.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Ziare Locale

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516